logo

Ład Korporacyjny (ang. Corporate Governance) to z jednej strony zbiór etycznych zachowań w działalności gospodarczej, z drugiej zaś regulacje zmierzające do zapewnienia równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów rynku kapitałowego zaangażowanych w funkcjonowanie spółek.

Tzw. Dobre Praktyki są normami związanymi z utrwaleniem dobrych obyczajów korporacyjnych i dostosowaniem systemu nadzoru korporacyjnego do standardów Unii Europejskiej.

Zasady Ładu Korporacyjnego w Grupie LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. dba o to, aby relacje z inwestorami budować w sposób partnerski i satysfakcjonujący dla obu stron. Podstawowe cele realizacji zasad Ładu Korporacyjnego w Grupie LOTOS S.A. to:

Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 roku Grupa LOTOS S.A.  przestrzegała większości zaleceń skodyfikowanych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych”, a od początku 2008 r. realizowała  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, zmienione Uchwałą Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 roku. Począwszy od 1 stycznia 2016 r. Spółka realizowała znowelizowany zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Od 1 lipca 2021 r. Spółka stosuje zasady zawarte w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (tzw. DPSN 2021), zaraportowane w dniu 30 lipca 2021 r.:

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Zgodnie z przyjętą zasadą informowania o DPSN, tzw. "stosuj lub wyjaśnij", Spółka poprzez system EBI raportuje wówczas, gdy nastąpi naruszenie którejś z zasad w sposób incydentalny lub trwały, a także raz w roku składa Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk w Raporcie rocznym. Raporty są publikowane analogicznie jak raporty bieżące i umieszczane w dwóch wersjach językowych w internetowym serwisie relacji inwestorskich Spółki.

Raporty dotyczące Ładu korporacyjnego 

Raporty przekazane na podstawie §29 ust.3 Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

Raport EBI 1/2012

Raport EBI 1/2016

Raport EBI 1/2021

Raport EBI 2/2021

 Ponadto w raportach rocznych Grupa LOTOS S.A. publikuje Oświadczenia o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w danym roku sprawozdawczym.

Historia Dobrych Praktyk w Polsce

W końcu lat 90-tych XX wieku inspiracją dla stworzenia zasad Ładu Korporacyjnego w Polsce były kodeksy bardziej doświadczonych zachodnich rynków kapitałowych oraz konsultacje środowisk związanych z rodzimym rynkiem kapitałowym, prawników, ekonomistów.

W 2001 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powołała w tym celu "Komitet Dobrych Praktyk".

Jesienią 2002 roku pierwsze podstawowe zasady etyki biznesowej zebrano w inkorporowanym przez warszawską GPW dokumencie pt. "Dobre praktyki w spółkach publicznych". Zbiór obejmował dobre praktyki Walnych Zgromadzeń, Rad Nadzorczych, Zarządu, a także dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi.

Następnie w latach 2005 - 2007 za obowiązujący przewodnik po zasadach Ładu Korporacyjnego dla firm, które pragnęły długotrwale budować solidne relacje z akcjonariuszami uznano zmodyfikowany w toku praktyki, dyskusji i zaleceń Komisji Europejskiej, dokument pt. "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".

4 lipca 2007 roku przyjęto nowelę pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku. Kolejną nowelę przyjęto Uchwałą Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku.

W latach 2012 - 2015 roku obowiązywała kolejna nowelizacja zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która zastąpiła aktualizacja z 1 stycznia 2016 roku, obowiązująca do 30 czerwca 2021 roku.

Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021). Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW.