logo

Transakcje przekraczające wartość 5% sumy aktywów spółki publicznej.

Lp. Nazwa podmiotu powiązanego  Charakter powiązań z Grupą LOTOS S.A. Data zawarcia transkacji Wartość w mln PLN Opis i uzasadnienie
           
           

 

 
* Istotna transakcja
1) transakcja zawierana przez Grupę LOTOS S.A. z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza 5%  sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A.;
2) transakcja zawierana przez spółkę będącą podmiotem zależnym z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki zależnej.
** Obowiązek publikacji informacji o isotnej transakcji z podmiotem powiązanym nie dotyczy: 
1) istotnej transakcji zawieranej przez Grupę LOTOS S.A. ze spółką będącą jej podmiotem zależnym, w którym Grupa LOTOS S.A. jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem,
2) istotnej transakcji zawieranej na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności,
3) istotnej transakcji związanej z wypłatą wynagrodzeń Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej, należnych zgodnie z Polityką wynagrodzeń.